Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

AS “SENTOR FARM APTIEKAS” rūpējas, lai tās rīcībā esošo personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un labas prakses vadlīnijām.

Šī Privātuma politika ir izstrādāta, lai sniegtu informāciju par Klientu personas datu apstrādes aspektiem.

Saturs

 Termini

Termins

Apraksts

Klients

fiziska persona, kuras personas dati ir Pārziņā rīcībā sakarā ar to, ka persona ir:

- iegādājusies, iegādājas vai izteikusi vēlēšanos iegādāties Pārziņa piedāvātās preces; vai

- izmantojusi, izmanto vai izteikusi vēlēšanos izmantot Pārziņa piedāvātos pakalpojumus; vai

- jebkādā citā veidā ir sadarbojusies, sadarbojas vai ir izteikusi vēlēšanos sadarboties ar Pārzini.

Pārzinis

AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, vienotais reģistrācijas numurs 55403012521, juridiskā adrese: Rīga,

Mūkusalas iela 41b.

Aptieka

Pārziņa struktūrvienība – aptieka, kas nodrošina pacientu farmaceitisko aprūpi.

Apstrādātājs

ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

Personas dati 

jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Interneta aptieka

Pārziņa struktūrvienība, kura atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām īsteno Interneta aptiekas darbību, virtuālā tīmekļa vietnē www.e-menessaptieka.l​                v nodrošinot iespēju tiešsaistes režīmā veikt preču pasūtījumus un veikt maksājumus.

Distances līgums

tiešsaistes režīmā Interneta aptiekā noslēgts līgums, ar kuru Klients ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Interneta aptiekā izvietotās preces no Pārziņa un veicis preču apmaksu, bet Pārzinis ir apņēmies izpildīt Klienta pasūtījumu. 

Apstrāde

jebkuras darbības, kuras Pārzinis veic ar Klienta Personas datiem (tajā skaitā, Klientu personas datu vākšana, reģistrēšana, glabāšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtīšana, dzēšana vai iznīcināšana).

Regula

Nr.2016/679/ES

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (27.04.2016) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Privātuma politika

šī Privātuma politika.

Personas dati

jebkura informācija, kas attiecas, vai varētu attiekties uz Klientu (piemēram, Klienta vārds, uzvārds, adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Piekrišana

jebkurš Klienta brīvi un apzināti sniegts apstiprinājums, ar kuru Klients piekrīt savu personas datu apstrādei konkrētam nolūkam.

Datu valsts inspekcija

iestāde, kas Latvijas Republikā veic Regulas Nr.2016/679/ES piemērošanas uzraudzību.

Kāda ir Privātuma politikas piemērošanas sfēra?

Privātuma politiku piemēro​ privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz personām (Klientiem šīs Privātuma politikas ietvaros), kuras:

 • ir iegādājušās, iegādājas vai izteikuši vēlēšanos iegādāties Pārziņa piedāvātās preces;
 • ir izmantojušas, izmanto vai izteikuši vēlēšanos izmantot Pārziņa piedāvātos pakalpojumus (tajā skaitā, piedalīties lojalitātes programmās, loterijās, marketinga aktivitātēs un citos tamlīdzīgos pasākumos);
 • jebkādā citā veidā ir sadarbojušās, sadarbojas vai izteikušas vēlēšanos sadarboties ar Pārzini (tajā skaitā, piedalīties Pārziņa personāla atlases procesā);
 • apmeklējušas Pārziņa aptieku, biroju un citu telpu;
 • apmeklējušas Pārziņa uzturēto interneta mājaslapu un mobilās lietotnes.

Privātuma politiku nepiemēro un tā neietver​        informāciju par personas datu apstrādi, kas attiecināmi uz Pārziņa:​         -          nodarbinātajām personām;

 • Pārziņa sadarbības (biznesa) partneriem (fiziskām personām), Pārziņa sadarbības partneru nodarbinātajām/pilnvarotajām personām, kuras ​ saistītas ar Pārziņa pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.​  

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz/tiek iegūti Klienta personas dati (Pārziņa interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Pārziņa elektroniskajā informācijas sistēmās vai papīra formas kartotēkās tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus personas datus Pārzinim.

Kas apstrādā Klienta personas datus?

Klienta personas datu pārzinis ir AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, vienotais reģistrācijas numurs 55403012521, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga.

Pārzinis savas komercdarbības nodrošināšanai nepieciešamu pasākumu īstenošanai piesaista/var piesaistīt Apstrādātājus – uzņēmumus, kam piemīt atbilstošas zināšanas un prasmes, kas nepieciešams specifisku pakalpojumu nodrošināšanā (piemēram, Pārziņa informācijas sistēmu uzturētāji, marketinga aktivitāšu organizētāji), un, ja nepieciešams, nodod Apstrādātājiem arī Klientu personas datus. Savstarpējās tiesiskās attiecības starp Pārzini un Apstrādātāju tiek reglamentētas ar rakstveida līgumu. Apstrādātāji var apstrādāt Klientu personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Pārziņa sadarbības līgumu ir noteikts pasākumu kopums, kas ir īstenojams, lai nodrošinātu adekvātu Klientu privātuma un personas datu aizsardzību.

Kāda veida Klienta personas datus, kādiem nolūkiem un uz kāda pamata Pārzinis apstrādā, un kāds ir to glabāšanas termiņš?

Nolūks

Recepšu medikamentu pārdošana Klientiem

Personas datu kopums

(kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums​         

Klienta identifikācijas dati: Vārds, uzvārds; personas kods/identifikācijas numurs; dzimšanas datums.

Informācija par recepti:

receptes izrakstīšanas datums; informācija par ārstniecības iestādi/ārstniecības personu, kas izrakstījusi recepti; personai noteiktās diagnozes kods; personai izrakstītais medikaments; informācija par receptes atprečošanu.

Ārstēšanas             vai veselības aprūpes pakalpojumu pārvaldības

nodrošināšana. ​ [1]

Klienta             piekrišana vai datu apstrāde izriet             no             Klienta līgumsaistībām, ja izmaksas             par recepšu

medikamenta iegādi pilnībā, vai daļēji, sedz apdrošināšanas sabiedrības.[2]

Lai Pārzinis varētu Klientam pārdot recepšu medikamentus, Pārzinim ir nepieciešams veikt Klienta personas datu apstrādi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam (tajā skaitā, informācija par atprečotajām e-receptēm tiek nodota Nacionālajam veselības dienestam, elektroniski reģistrējot datus Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmā “Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma”).

Lai Pārzinis varētu nodrošināt, ka Klientam, kuram ir noslēgts apdrošināšanas līgums, kas ietver apdrošināšanas sabiedrības pienākumu kompensēt pilnībā vai daļēji izmaksas par recepšu medikamentu iegādi, nav jāveic maksājumi no personīgajiem finanšu līdzekļiem, Pārzinim ir nepieciešams veikt informācijas apmaiņu ar attiecīgo apdrošināšanas sabiedrību.

Īpašās receptes, uz kurām ir izrakstītas narkotiskās vai tām pielīdzinātās psihotropās zāles, Aptiekā glabā piecus​ gadus, bet pārējās īpašās receptes glabā trīs​ gadus. Parastās receptes Aptiekā glabā vienu​ gadu. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izrakstītas receptes aptiekā

glabā trīs​ gadus.​             

Nolūks

Distances (piegādes) līguma noslēgšana un izpilde

Personas datu kopums

(kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums​         

Klienta identifikācijas dati:

vārds, uzvārds.

Klienta kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta adrese, preces (pasūtījuma) piegādes adrese.

Klienta finanšu informācija: informācija par norēķiniem.

Distances

(piegādes) līgums.[3]

Lai Klients varētu, Pārzinis varētu piegādāt, un Klients saņemt Interneta aptiekā izvēlēto preci, Pārzinim ir nepieciešams veikt Klienta personas datu apstrādi Distances (piegādes) līguma sagatavošanai un izpildei.

Līdz brīdim, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

-               ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem

aktiem;

-               ir             nepieciešams             realizēt

Pārziņa leģitīmās intereses;

-               ir             nepieciešams             izpildīt uzņemtās līguma saistības.

Nolūks

Informācijas par Pārziņa īpašajiem piedāvājumiem saņemšana (mārketings)

Personas datu kopums

(kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

       Glabāšanas ilgums​  

Klienta identifikācijas dati:

vārds, uzvārds.

Klienta kontaktinformācija:  tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Klienta piekrišana.[4]

Pārzinis Klientiem, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, nosūta informāciju par Pārziņa jaunumiem; ņemot vērā Klienta pirkumu vēsturi, pirkumu paradumus un Pārziņa Interneta aptiekas pārlūkošanas vēstures datus,

Pārzinis sagatavo   un nosūta

Līdz brīdim, kad Klients atsauc savu piekrišanu šādai personas datu apstrādei.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, nosūtot paziņojumu uz

Klienta                veikto

pasūtījumu/pirkumu vēsture.

individuāli sagatavotas reklāmas un piedāvājumus.

Nolūks

Dalība lojalitātes programmā

Personas datu kopums

(kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums​         

Klienta identifikācijas dati:

vārds, uzvārds.

Klienta kontaktinformācija:  tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Informācija par Lojalitātes karti un tās izmantošanu: Klienta Lojalitātes kartes numurs; Aptiekas adrese, kur veikti pirkumi; pirkuma datums un laiks; preču nosaukumi; preču daudzumi; preču cenas; kopējā pirkumu cena (pēc visām piešķirtajām atlaidēm), pieskaitītā “Lojalitātes kartes” naudas summa; ar “Lojalitātes karti” piešķirto atlaižu summa.

Klienta piekrišana.[5]

Lojalitātes programmas dalībniekiem tiek piedāvātas dažādas priekšrocības – “Lojalitātes kartes” naudas uzkrāšana, tās izmantošana, preču pārdošanas akcijas tikai Lojalitātes karšu īpašniekiem, atlaides u.c. 

Līdz brīdim, kamēr ir spēkā

Lojalitātes karte (Klients ir Lojalitātes programmas dalībnieks).

Nolūks 

Dalība loterijā

Personas datu kopums

(kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

       Glabāšanas ilgums​  

Klienta identifikācijas dati: vārds, uzvārds.

Klienta kontaktinformācija:  tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Klienta piekrišana.[6]

Pārziņa leģitīmo interešu

nodrošināšana. [7]

Pārzinis apstrādā Klienta personas datus, lai administrētu loterijas, ja Klients ir paudis vēlmi tajās piedalīties (tajā skaitā, nodrošinātu loterijas dalībnieku pretenziju izskatīšanu un/vai pierādījumu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā). Tāpat, Pārzinis apstrādā Klienta personas datus, lai noteiktu un paziņotu loterijas uzvarētāju; identificētu Klientu, izdalot loterijas balvas, kā arī, lai iekļautu Klienta vārdu un uzvārdu loterijas uzvarētāju sarakstā. 

Loterijas reģistrācijas dati tiek uzglabāti 5 gadus.[8]

Nolūks

Pieteikumu izvērtēšana personāla atlases procesā

Personas datu kopums

(kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Klienta identifikācijas dati: vārds, uzvārds.

Klienta kontaktinformācija:

Klienta piekrišana.[9]

Pārzinis apstrādā Klienta iesniegtos personas datus (tajā skaitā, kas iesniegti izmantojot interneta vietnē www.menessaptieka.lv sadaļā

Klienta personas datu apstrāde tiks veikta līdz brīdim, kad tiek pabeigta pretendentu uz vakanto amatu izvērtēšana un

tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīves vietas adrese.

Informācija par Klienta iegūto izglītību: absolvētās izglītības iestādes nosaukums, mācību ilgums, iegūtā izglītība/profesija.

Informācija par Klienta profesionālo pieredzi: darba vietas nosaukums, darba tiesisko attiecību termiņš, amats, veiktie darba pienākumi.

Cita informācija, ko Klients ir norādījis iesniegtajā CV un motivācijas vēstulē.

“Karjera” piedāvāto iespēju), lai nodrošinātu personāla atlases procesu, tai skaitā, lai izvērtētu Klienta kandidatūras atbilstību vakantajai amata vietai, uz kuru Klients pieteicies; sazinātos ar Klientu; lai paziņotu par amata konkursa rezultātiem un, Klienta kandidatūras atbilstības vakantajai amata vietai gadījumā, uzaicinātu Klientu uz pārrunām. 

atlase.

Pēc konkursa noslēgšanās, Klienta personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti.

Klienta personas datu apstrāde var tikt veikta ilgākā periodā, ja Klients sniedz piekrišanu dalībai citos Pārziņa personāla atlases konkursos (citu darba piedāvājumu saņemšanai).

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu šādai personas datu apstrādei.

Nolūks 

Interneta vietņu lietošanas uzlabošana

Personas   datu               kopums

(kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

         Glabāšanas ilgums​

Sīkdatnes.

Klienta piekrišana.10

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana.11

Sīkdatnes tiek lietotas Interneta vietnēs www.menessaptieka.l​   v un

www.e-menessapieka.lv.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot

Interneta aptieku. Sīkdatnes “atceras” Klienta kā lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo

Pārziņa mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu. 

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie Klienta kā lietotāja paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Sīkdatnes ir vairāku veidu: 

a)          Nepieciešamās sīkdatnes (kuras ir nepieciešamas interneta vietnes darbībai). Šo sīkdatņu izmantošanai netiek pieprasīta Klienta piekrišana.

b)          Funkcionālās sīkdatnes (ļauj interneta mājaslapai atcerēties apmeklētāja veiktās izvēles

(piemēram, lietotāja vārdu, lietoto

Nepieciešamās sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma        (tikai pārlūkošanas   sesijas laikā, tādēļ pieder sesijas sīkdatņu kategorijai).

Funkcionālās sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Veiktspējas vai analītiskās sīkdatnes (identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti) tiek glabātas 2 gadi.

1011 ​Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts.Regulas Nr.2016/679/ES 6. panta 1. punkta f.apakšpunkts.​          

valodu u. tml.), tādējādi uzlabojot un personalizējot mājaslapu).

c) Veiktspējas vai analītiskās sīkdatnes (trešo personu sīkdatnes) - uzkrāj informāciju par to kā apmeklētājs lieto Pārziņa mājaslapu; kādas mājaslapas sadaļas visbiežāk apmeklē; kā arī, tās izmanto, lai noskaidrotu, vai saņemtu paziņojumus par kļūdām.

Nepieciešamās sīkdatnes tiek apstrādātas, Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai, savukārt funkcionālās un veiktspējas vai analītiskās sīkdatnes tiek

apstrādātas, pamatojoties uz Klienta piekrišanu.

Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Nolūks

Videonovērošana

Personas datu kopums

(kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums​         

Attēls un citi personas dati, kas             atrodas videonovērošanas kameru redzamības laukā. 

Pārziņa leģitīmo interešu

nodrošināšana.[10]

Videonovērošana tiek izmantota kā līdzeklis, lai nodrošinātu īpašuma, informācijas, darbinieku un trešo personu drošību, kā arī, novērstu, kontrolētu un atklātu pretlikumīgas darbības un šādu darbību gadījumā veiktu efektīvu izmeklēšanu.

1 mēnesis, izņemot gadījumus, kad videonovērošanas sistēmas ierakstā esošā informācija nepieciešama kā pierādījums civilprocesā, administratīvajā procesā vai kriminālprocesā vai izmeklēšanā. Šajos gadījumos videonovērošanas ierakstus var uzglabāt tik ilgi, cik tas nepieciešams, tos iznīcinot, tiklīdz šie ieraksti vairs nav nepieciešami.

Kā Pārzinis iegūst Klienta personas datus?

Pārzinis iegūst Klienta personas datus no:

 • Klienta (piemēram, apmeklējot Pārziņa interneta vietnes; veicot pasūtījumu Interneta aptiekā; piesakoties dalībai loterijā), pamatojoties uz Klienta piekrišanu;
 • trešajām personām, normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā, kārtībā un apjomā (piemēram, iegādājoties recepšu medikamentus Pārziņa aptiekā, tiek veikta personas datu apstrāde Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmā “Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma”).

Vai Klientam ir pienākums sniegt savus personas datus?

Klientam nav pienākums sniegt Pārzinim savus personas datus, tomēr, ja Klients izvēlēsies nesniegt Pārzinim savus personas datus, visticamāk Pārzinis nevarēsim sniegt Klientam tā izvēlētos pakalpojumus, piemēram, nebūs iespējams noslēgt distances līgumu; informēt Klientu par Pārziņa marketinga piedāvājumiem; iegādāties recepšu medikamentus, tajā skaitā, medikamentus, kuri pilnībā vai daļēji tiek kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem.

Kas ir atbildīgs par Klienta personas datu aktualitāti?

Pārzinis nodrošina personas datu pareizību un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes mērķi.

Pārzinis paļaujas, ka Klients un trešās personas sniedz Pārzinim patiesu informāciju un precīzus personas datus, t.sk. ja pēc tam, kad Pārzinim ir sniegti personas dati, šie dati ir kļuvuši neaktuāli, ir notikušas izmaiņas iesniegtajos personas datos, personas dati tikti aktualizēti, ja tas atbilst personas datu apstrādes mērķim. 

Kam Pārzinis nodod Klienta personas datus?

Pārzinis nodod Klienta personas datus:

 • sadarbības partneriem (Apstrādātājiem vai atsevišķiem pārziņiem), kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu Pārzinim; Pārziņa sadarbības partneri apstrādā personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un tos nevar izmantot citiem mērķiem; sadarbības partnerus Pārzinis rūpīgi izvērtē pirms sadarbības uzsākšanas;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajām personām (tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm), lai izpildītu juridisko pienākumu; personas datu nodošana tiek īstenota, ja saņemts rakstisks pieprasījums un tiek konstatēts šādas personas datu apstrādes tiesiskais pamats; personas datu nodošana tiek veikta tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts;
 • trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, parāda piedziņai).

Vai Pārzinis nodod Klienta personas datus ārpus ES/EEZ?

Pārzinis Klienta personas datus nenodod ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. 

Ja Pārziņa sadarbības partneri – Apstrādātāji, kam Pārzinis ir uzticējis Pārziņa uzdevumā apstrādāt Klienta personas datus, veic to apstrādi ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas, tad Pārzinis pārliecinās, ka attiecībā uz datu drošību un tehniskām prasībām attiecīgie pakalpojumu sniedzēji ievēros tādas prasības, kādas ir noteiktas Regulā Nr.2016/679, citos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos un labas prakses vadlīnijās.

Kādas ir Klienta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic Pārzinis?

Pārzinis privātuma un personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību izpildes ietvaros nodrošina Klienta tiesības, pamatojoties uz Klienta rakstisku pieprasījumu:

Tiesības

Apraksts

Piekļūt saviem personas datiem 

Klientam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai Klienta dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti, piekļūt saviem datiem un saņemt par tiem šādu informāciju: 

-       datu apstrādes nolūki;

-       personas datu kategorijas; 

-       personas datu saņēmēji; 

-       personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.

Labot savus personas datus 

Klientam ir tiesības pieprasīt Pārzinim savu datu labošanu, ja Klients ir konstatējis, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija par Klientu ir nepareiza vai nepilnīga.

Dzēst savus personas datus

Klientam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un Pārzinis bez kavēšanās izpildīs šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

-       dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti, vai citādi apstrādāti;

-       Klients atsauc savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;

-       ja datu apstrāde ir pamatota ar Pārziņa vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;

-       Klients iebilst pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām; -      ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;

-       lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas Pārzinim noteikts normatīvajos aktos;

-       ja Klienta dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.

Ierobežot savu personas datu apstrādi

Klientam ir tiesības lūgt ierobežot Pārziņa rīcībā esošo Klienta personas datu apstrādi. 

Iebilst savu personas datu apstrādei

Klientam ir tiesības iebilst pret Klienta personas datu apstrādi, kas pamatota ar Pārziņa leģitīmajām interesēm

Klienta kā datu subjekta pieprasījumam (turpmāk – pieprasījums) ir jābūt rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Cik ilgā laikā Pārzinis izskatīs Klienta pieprasījumu?

Pārzinis sniegs Klientam atbildi uz Klienta pieprasījumu bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Klienta pieprasījuma saņemšanas brīža. Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā Klienta pieprasījuma apjomu, Pārzinim ir tiesības pagarināt pieprasījuma izpildes termiņu par diviem mēnešiem. Šajā gadījumā Pārzinis Klientu informēs par termiņa pagarināšanas un kavēšanās iemesliem mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

Kādā veidā Pārzinis sniegs informāciju uz Klienta pieprasījumu?

Pārzinis sniegs Klientam atbildi uz Klienta pieprasījumu pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes uz pieprasījumu saņemšanas veidu. 

Kā rīkoties, ja Klients uzskata, ka Pārzinis ir pārkāpis Klienta tiesības, veicot personas datu apstrādi?

Pārzinis nodrošina Klientu personas datu apstrādi atbilstoši Regulas Nr.2016/679/ES, citām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Privātuma politikai. Gadījumā, ja Klients uzskata, ka, apstrādājot Klienta personas datus, Pārzinis ir aizskāris Klienta tiesības uz personas datu aizsardzību, Klientam ir tiesības savu normatīvajos aktos noteikto interešu aizsardzībai iesniegt sūdzību izskatīšanai Pārzinim, Datu valsts inspekcijai vai atbilstoši normatīvajiem aktiem iesniegt prasību tiesā.

Kā tiek nodrošināta Klientu personas datu drošība?

Pārzinis garantē Klientu personas datu neizpaušanu un drošību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārziņa saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, nodrošinot Klientu personas datu fizisko un vides drošību; ierobežojot piekļuves tiesības Klientu personas datiem (piekļuve Klientu personas datiem ir tikai Pārziņa pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai); veicot Klientu personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā; nodrošinot datortīkla, personālo ierīču aizsardzību; datu rezerves kopēšanu

u.c. aizsardzības pasākumus, tādējādi nodrošinot arī Klienta personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu.

Apstrādātāji, kuriem Pārzinis uztic Klientu personas datu apstrādi, pirms sadarbības uzsākšanas tiek rūpīgi izvērtēti un informēti par pasākumu kopumu, kas tiem jāveic, lai nodrošinātu Klientu personas datu apstrādi, konfidencialitāti un aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Apstrādātāji nodrošina Klientu personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Pārziņa sadarbības līgumu. 

Kontaktinformācija 

Jautājumos, kas saistīti ar Klientu personas datu apstrādi (tajā skaitā, lai sniegtu atsauksmes vai paustu iebildumus par personas datu apstrādes procesiem), var sazināties ar Pārzini vai Pārziņa datu aizsardzības speciālistu:

 • AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, juridiskā adrese: Rīga, Mūkusalas iela 41b; tālrunis 67617805, e-pasta adrese:

;

 • datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese: ​ .

Kā Pārzinis nodrošina aktuālu informāciju par Klientu personas datu apstrādi?

Lai Klienta rīcībā vienmēr būtu aktuāla informācija par Klientu personas datu apstrādi, Pārzinis atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina šīs Privātuma politikas regulāru pārskatīšanu un atjaunošanu. Pārzinis aicina Klientus ik pa laikam iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo redakciju Pārziņa interneta vietnē.

[1] Regulas Nr.2016/679/ES 9.panta 2.punkta h.apakšpunkts; Ministru Kabineta 2005. gada 8.marta noteikumi Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi", Ministru Kabineta 2014.gada 11.marta noteikumi Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”.

[2] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a. un b.apakšpunkts; 9.panta 2.punkta a.apakšpunkts.

[3] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta b.apakšpunkts.

[4] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts; 9.panta 2.punkta a.apakšpunkts.​          

[5] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts; 9.panta 2.punkta a.apakšpunkts.

[6] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts.

[7] Regulas Nr.2016/679/ES 6. panta 1. punkta f.apakšpunkts.

[8] Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumu Nr.16 “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības” 5. punkts.

[9] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts.​     

[10] Regulas Nr.2016/679/ES 6. panta 1. punkta f.apakšpunkts.​  

PRIVĀTUMA POLITIKA (Versija Nr.1)

(Apstiprināta ar AS “SENTOR FARM APTIEKAS” valdes priekšsēdētāja rīkojumu 2019. gada 05. 21 Nr. 210520. Spēkā no 21.05.2019.)