Jaunumi

Karjeras iespēju diena Latvijas universitātē

Karjeras iespēju diena Latvijas universitātē

18. oktobrī Latvijas Universitāte organizē uzņēmumu izstādi "Karjeras iespēju diena", kura mērķis ir radīt vidi diskusijām un aktivitātēm starp darba devējiem un darba ņēmējiem, tādējādi veicinot savstarpējo sadarbību un izpratnes veidošanu par darba tirgu, par kompetencēm, kas nepieciešamas absolventiem, lai veiksmīgāk iekļautos darba tirgū. 
Šogad izstādes tēma ir 21.gs prasmes. LU Karjeras centrs ir uzsācis dalību starptautiskā projektā ULISSE (Understanding, Learning and Improving Soft Skills for Employability), kura mērķis ir noskaidrot pieprasītākās prasmes, ko darba devēji sagaida no saviem darbiniekiem mūsdienās, kā arī definēt, ko tieši ietver sevī "cietās" (hard - ang.) un "mīkstās" (soft- ang.) prasmes. Piemēram, ko nozīmē "spēja strādāt komandā"? Ir milzīga atšķirība, kā ir strādāt komandā ar 5, 50 vai 100 cilvēkiem. Vai tas nozīmē vadīt komandu vai būt daļai no komandas? Šiem un citiem jautājumiem tiks veltīta arī daļa no izstādes aktivitātēm.


Nāc uz Mēness aptieka stendu LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3, kur uzzināsi par jaunumiem uzņēmumā, par uzņēmuma piedāvātajām prakses vai darba iespējām.

Par konkursa “Karjeras dienas” ietvaros veikto personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes pārzinis: AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, reģ. Nr. 55403012521, kontaktinfomācija: e-pasts: .

Personas datu apstrādes mērķis: Dalības konkursā nodrošināšana.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Nr.679/2016) 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts – datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: .

Datu saņēmēji: AS “SENTOR FARM APTIEKAS” darbinieki un pilnvarotās personas.

Datu uzglabāšanas ilgums: Personas dati, kas sniegti, piesakoties dalībai konkursā, tiek glabāti līdz izlozes beigām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, lūgt tos dzēst, labot, ierobežot savu personas datu apstrādi, tiesības uz savu personas datu pārnesamību, kā arī iesniegt sūdzību par personas datu izmantošanu uzraudzības iestādei, ja datu subjekts uzskata, ka viņa personas datu apstrāde tiek veikta, pārkāpjot normatīvo aktu prasības.
Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Par iespējamo praktikantu vai darbinieku atlasi praksei vai darbam
AS “SENTOR FARM APTIEKAS”

Pārzinis: AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, reģ. Nr. 55403012521, kontaktinformācija: e-pasts: .

Mērķis: Potenciālo praktikantu/darbinieku atlase.

Tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Nr.679/2016) 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts – datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: .

Datu saņēmēji: AS “SENTOR FARM APTIEKAS” darbinieki un pilnvarotās personas.

Datu uzglabāšanas ilgums: Personas dati, kas sniegti, piekrītot saņemtu AS “SENTOR FARM APTIEKAS” prakses vai darba piedāvājumu tiek glabāti 12 mēneši pēc iesniegšanas, pēc tam – iznīcināti.

Datu subjekta tiesības: Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, lūgt tos dzēst, labot, ierobežot savu personas datu apstrādi, tiesības uz savu personas datu pārnesamību, kā arī iesniegt sūdzību par personas datu izmantošanu uzraudzības iestādei, ja datu subjekts uzskata, ka viņa personas datu apstrāde tiek veikta, pārkāpjot normatīvo aktu prasības.
Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.